Geen producten (0)

Voorwaarden & Privacy beleid

Algemene voorwaarden van Texz.nl uw online webshop gevestigd te Merksplas.

Versie geldig vanaf 01-10-2017

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Texz.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Texz.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Texz.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Texz.nl erkend.

1.4 Texz.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Verzending zal geschieden door middel van het vooraf overboeken van het verschuldigde bedrag. Er kan vooraf gekozen worden voor vooruitbetaling door middel van eigen overschrijving naar het veschuldigde bankrekeningnummer. Deze wordt aangegeven in de bevestiging na bestelling. Tevens kan er gekozen worden voor betaling van het totaalbedrag door middel van i-Deal of PayPal via uw eigen bank.

1.6 Na een bestelling kan er ook voor de optie afhalen gekozen worden. Op een nader te bepalen datum en tijdstip zal het artikel opgehaald kunnen worden aan het adres van Texz.nl. Hiervoor zullen, tenzij anders afgestemd, geen verzendkosten berekend worden en dient er contant bij aflevering betaald te worden of indien anders besproken een gedeelte vooruitbetaald te zijn. 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de mogelijkheden hiertoe reiken. 

2.2 Texz.nl staat er voor uw bestelling binnen circa 8 tot 14 werkdagen te leveren, echter in het kader van de regels van de koop op afstand zal Texz.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Ondanks alle inzet kan het zijn dat de verwachte levertijd van circa 8 tot 14 werkdagen niet gehaald kan worden, echter streven wij hier wel naar. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Texz.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Texz.nl geleverde zaken minimaal één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Transport en aflevering van de artikelen zal in handen van enig transporteur uit NL zijn. Zij hanteren de regel binnen 48 uur het leveringstraject gehanteerd te hebben voor elke aflevering van bestelling namens Texz.nl binnen Nederland. Aflevering van pakketpost zal geschieden op ma. t/m vr. Klant dient er rekening mee te houden dat iemand aanwezig dient te zijn om pakket te ontvangen op het aangegeven afleveradres.

2.6 Texz.nl hanteert in de meeste gevallen €4,95 (Nederland) en €6,95 (België) verzendkosten. Eventueel is Texz.nl gemachtigd in bijzondere situaties pakketkosten te berekenen. Indien een pakket 1 of meerdere malen niet afgeleverd heeft kunnen worden en het pakket volgens procedure van de transporteur retour afzender gaat worden pakketkosten aan de klant berekend alvorens aflevering plaatsvindt.

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

3.4 Indien artikelen worden afgenomen inclusief bedrukking, gravering, borduring dient het totaalbedrag voorafgaand aan het ingaan van de bestelling overgemaakt te worden aan Texz.nl. Deze regel geldt daar het artikelen betreft inclusief bewerking en er geen risico gedragen zal worden door Texz.nl. Tevens zal bij een grotere afname en een nieuwe klant gevraagd worden om vooruitbetaling. Nieuwe klant als te omschrijven door Texz.nl.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Texz.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Texz.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Texz.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
-goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
-items waarin een bewerking zit van één of meerdere items die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, deze betreffen maatwerk, worden op bestelling geproduceerd en kunnen deswegen in geen enkel geval geretourneerd worden. (zie 4.3A)
-voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

4.3A Ieder te bestellen artikel via Texz.nl betreft maatwerk en wordt voorzien van een individueel ontwerp- en productieproces. De bewerking van bijvoorbeeld minimaal een voornaam. achternaam, tekst, trouwdatum, geboortedatum of andere uiting van woorden- of cijfercombinatie wordt gedaan op order van de klant. Deswegen geldt voor geen enkel artikel van Texz.nl het recht van retour.

5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Texz.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Texz.nl. Texz.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Texz.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

5.3 Texz.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. De klant kan in elk geval hierop reageren deze niet meer te willen ontvangen. Dit verlangen wordt dan ingewilligd. 

6. Garantie 

6.1 Texz.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

6.2 De garantietermijn van Texz.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Texz.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Texz.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Texz.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Texz.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Texz.nl gegrond worden bevonden, zal Texz.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Texz.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Texz.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Texz.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Texz.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Texz.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Texz.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Texz.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Texz.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Texz.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4 Aanbiedingen van Texz.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen of voor eerder gelijke aangekochte bestellingen.

7.5 Texz.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen Texz.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Texz.nl op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 Texz.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 

9. Afbeeldingen en specificaties 

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Texz.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. Overmacht 

10.1 Texz.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Texz.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3 Texz.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Texz.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

10.4 Indien Texz.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Texz.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Texz.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Texz.nl zolang de afnemer de vorderingen van Texz.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Texz.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.


12.2 De door Texz.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Texz.nl of een door Texz.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Texz.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Texz.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Texz.nl.

12.7 Texz.nl is met haar unieke product actief als unieke distributeur in de BeNeLux.13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Texz.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij Texz.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.